SBB förvärvar Odalen Fastigheter och blir landets största utvecklare av fastigheter för äldreomsorg – SBB gör samtidigt en riktad emission på 3 miljoner B-aktier till kurs 70 kr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) förvärvar 100 procent av aktierna i Odalen Fastigheter AB (”Odalen”) för en köpeskilling om 510 mkr. Affären finansieras genom emission av 3 000 000 B-aktier i SBB till en teckningskurs om 70 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 26,2 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 27 januari 2022, och resterande del finansieras genom befintlig kassa.

Odalen är en långsiktig fastighetsutvecklare inom äldreomsorg och blir ett strategiskt komplement till SBB:s befintliga organisation där Odalen blir ansvarig för utveckling av nya äldreboenden. Odalen blir ytterligare en garant för att säkerställa en fortsatt långsiktighet i kombination med hög kvalitet.

Förvärvet omfattar totalt cirka 60 000 kvm social infrastruktur som fullt utvecklat genererar ett årligt driftnetto om cirka 100 mkr. Därutöver inkluderar förvärvet även cirka 36 000 kvm BTA byggrätter för social infrastruktur.

Odalens organisation kommer att vara intakt och fortsätta ledas av VD, Alex Mabäcker. Odalens styrelseordförande Thomas Kjessler kommer att fortsätta vara verksam i en roll som Senior Advisor inom SBB-koncernen.

”Genom förvärvet av Odalen stärker vi vårt team och vårt erbjudande som partner till omsorgsoperatörer och kommuner att lyckas med sin omsorgsverksamhet”, säger Jenny Asmundsson, ansvarig offentliga förfrågningar i SBB.

”SBB har genom åren haft ett nära samarbete med Odalen. Affären blir ett komplement till vår befintliga projekt- och fastighetsutvecklingsorganisation där vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för den allt ökande äldre befolkningen i hela Norden. Odalen som ansvarig utvecklare för äldreboenden kommer tillsammans med vår befintliga organisation skapa de bästa förutsättningarna för att säkerställa en hög kvalitet”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

”Med de gemensamma visioner och ambitioner som ligger till grund för affären kan vi säkerställa att fler äldreboenden kommer innehålla Odalens koncept som vi arbetat med och vidareutvecklat under många år. Odalens värderingar, koncept och vilja att ständigt utvecklas för att bygga landets bästa äldreboenden stärks ytterligare genom affären. Tillsammans kan vi garantera både långsiktig utveckling och långsiktigt ägande som en enad aktör”, säger Alex Mabäcker, VD Odalen.

Transaktionen finansieras delvis genom emission av 3 000 000 nya B-aktier i SBB till en teckningskurs om 70 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde av 210 mkr. Teckningskursen motsvarar B-aktiens marknadsvärde med en premie om cirka 26,2 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs om 55,48 kronor på Nasdaq Stockholm den 27 januari 2022. Beslut om nyemission har fattats av styrelsen i SBB i samband med tillträdet, innebärande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,2 procent, och sker med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021. Emissionen riktades till Residenset Partners AB, Förvaltnings AB Tullklippan, Mabäcker & Co AB samt Monsmagnus Holding AB som tillsammans tecknat samtliga 3 000 000 B-aktier. De nyemitterade B-aktierna är föremål för överlåtelsebegränsningar, så kallad lock-up, under en period om 12 månader. Den riktade nyemissionen innebär en ökning antalet B-aktier i SBB  från 1 241 164 407 till 1 244 164 407 och en ökning av aktiekapitalet från 164 500 780,3 kronor till 164 800 780,3 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter, [email protected]

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB, [email protected]