file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende Sockerbruk, Staffanstorp

Detta äldreboende byggs i många delar lika med tidigare projekt i Åkersberga, men har uppgraderats och försetts med mer miljötekniska installationer. Staffanstorp och Kungsängen är bortsett från storkök tänkt att förses med samma tekniska kvaliteter och materialval.

En annan energibesparande åtgärd och miljöfrämjande är att installera bakterier som äter upp den dåliga luften i återvinningsrummet istället för en elkrävande kylmaskin som kyler ner soprummet för att motverka dålig lukt.

Detta innebär även att arbetsmiljön blir bättre. Dessa bakterier används även i imkåpan och imkanalen i tillagningsköket där de äter upp fettet så att inte brandrisk därav uppstår. Även fettaskiljaren förbereds för bakteriedosering som vid behov kan användas om dåligt lukt skulle uppstå.

För att öka boendekomforten och säkerheten kommer det installeras markvärme vid huvudentrén för att eliminera halkrisken vid snö och is. Till sist kommer all belysning vara utfört med LED för lägsta elförbrukning.

Projektfakta

  • Omfattning: 72 platser
  • Ansvarig arkitekt: Sweco Architects
  • Status: Färdigställt, inflyttad

Arkitektens ord

Vårdboendet blir en del av Staffanstorps gamla sockerbruksområde som består av både bostadshus och industrilokaler tillkomna under olika tidsperioder från mitten av 1800-talet och framåt.

Betydelsefulla karaktärsdrag för helhetsintrycket är bl.a. fasadmaterial och formspråk. Staffanstorps vårdboende gestaltas på ett sätt som samspelar med denna kulturmiljö där den gemensamma nämnaren är det röda teglet, som förekommer i alla sorters byggnader.

Byggnadens form följer kvartersvinkeln med en liten förskjutning från fastighetsgränsen för att skapa en stadsmässig förgårdsmark av parkkaraktär med stensättningar, parksoffor och växtlighet. Entrén placeras symmetriskt i hörnet vilket gör den synlig och välkomnande från alla håll. Byggnadens vinkel ger också en skyddad innergård som öppnar sig mot Sockerbruksparken. Gården avgränsas mot parken med en röd tegelmur och ett växthus av glas för att behålla kvartersform och skapa en privat gårdskaraktär som ger en fin inramning mot parken.

Fasaderna har ett varierat uttryck, de robusta varmröda handslagna tegelfasaderna bryts upp av en högre del i mitten som utförs i en ljus vitgrå puts. Trapphus och uppehållsrum har stora glaspartier som även de bryter upp fasaden och skapar liv och ljus i byggnaden. Fönster i mörkröd kulör kontrasterar mot putsen och kopplar fint till teglet. Taken smälter samman med den angränsande parken och utgörs delvis av sedum för att fördröja vattenavrinning och skapa en grön utblick över både tak och park från den stora takterrassen.

Lotta Lindh,
kontorschef, arkitekt, SAR/MSA
Sweco Architects Uppsala.