file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Stadsdelscentrum Ör, Sundbyberg

Odalen Fastigheter tillsammans med Humana och Byggnadsfirman Erik Wallin deltog i markanvisningstävlingen som Sundbybergs kommun bjöd in till avseende stadsdelen Ör där kommunen önskade ett äldreboende, trygghetsbostäder samt bostadsrätter. Ett 10-tal anbudsgivare deltog i processen där senare tre stycken valdes ut för att påbörja förhandling kring villkoren av köp och exploatering.

Därefter valdes två parter ut som kommunfullmäktige senare skulle besluta om, de två anbudsgivarna det stod emellan var Odalen Fastigheter tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin och Folkhem.
Detta projekt som vi valt att kalla ”Generation Ör” på grund av de sociala aspekterna som tillfördes projektet är ett mycket väl genomarbetat och smakfullt koncept som Odalen Fastigheter hoppas kunna använda sig av för annat projekt till viss del.

Projektfakta

  • Omfattning: -
  • Ansvarig arkitekt: Marge Arkitektur
  • Status: Avslutad, referens

Arkitektens ord

Ör Centrum ligger i gränslandet mellan skola, förskola och ett rikt naturområde. I navet skapar vi ett nytt centrum och ett nytt landmärke – En ny bebyggelse som på ett hänsynsfullt sätt ger identitet åt Ör centrum och Ör som stadsdel.

Den nya bebyggelsen omgärdar Örs nya offentliga stadsrum, torget, samt definierar Örsvängen som stadsgata. Torget och Örsvängen blir i denna punkt en inkluderande plats med starka urbana kvalitéer, en mötesplats för interaktion över generationsgränser: något för alla.

På det nya centrumtorget placerar vi ett kluster av byggnader uppbrutna i både volym, höjd och materialval för att ta ner storskaligheten och ge intryck av variation vilket också skapar en mjuk övergång mellan ny och befintlig bebyggelse. Bebyggelsen erbjuder boende för alla åldrar med verksamheter i bottenvåning.

I praktiken består klustret av två byggnader sett till upplåtelseform. Det östra huset är ett särskilt boende för äldre samt ett seniorboende i form av hyreslägenheter. Det västra huset är bostadsrätter med en majoritet av små lägenheter men också ett antal större för att skapa blandade boendeformer.

Det västra huset har publika funktioner så som gym och makerspace i entréplan, medan det östra huset har ett gemensamt entrérum för husets boende, med kafé, samlingssal och dagverksamhet. När man gör bostäder för äldre är det viktigt att ta vara på de funktioner som genererar aktivitet men som också skapar trygghet för de boende. Man kan med arkitekturens hjälp se till att de boende får högre grad av stimulans i sin vardag; att träffa människor, se till att det finns platser som kan generera möten, närhet till grönska, ljus etc.

I detta fall är entréplan och torget en plats där det kommer röra sig mycket folk och därför blir det så viktigt att göra denna yta tillgänglig för alla i huset. Det ska vara möjligt för de boende att röra sig fritt i huset, vill man åka ner till entréplan själv med hissen och ta en kaffe eller åka upp till våning 4 och gå ut på den gemensamma takterrassen så är detta en självklar frihet för de boende.

Material

Med den nya bebyggelsen anspelar vi till befintlig bebyggelse i materialval. Man kan känna igen materialblandning, tegel och en nedtonad färgskala. Men det har också varit viktigt att ge bebyggelsen ett helt nytt samtida uttryck som tillför något nytt till området. De olika byggnadsvolymerna skiljer sig från varandra i material och/eller färg. Tre av volymerna är tegelklädda i tre olika färgtoner. Resterande fyra volymer är klädda i betongelement, i olika pigmenterade färgtoner, som samspelar med teglets kulörer. Teglet och betongelementen har getts identitetskapande mönster och reliefverkan för att skapa spel och djup i fasaden. Reliefen ger fasaden liv både på långt håll och när du kommer nära.

Susanne Ramel,
Partner, arkitekt, SAR/MSA
Marge Arkitekter.