file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Förskola Lillsjö Badväg, Kungsängen

Odalen Fastigheter uppför äldreboendet i Kungsängen vid Lillsjö Badväg. Intill äldreboendet planeras det för en förskola om 6 avdelningar vilken Odalen Fastigheter och Upplands Bro kommun ingått ett markanvisningsavtal kring.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under Q1 2018 och byggstart planeras till hösten 2018.

Projektfakta

  • Omfattning: 6 avdelningar, 120 platser
  • Ansvarig arkitekt: Marge Arkitekter
  • Status: Färdigställt, inflyttat

Arkitetkens ord

Platsen för den nya förskolan utgörs idag av parkkaraktär, en öppen gräsyta omgärdad av skog. Angränsande till tomten i norr ligger ett naturreservat vilket medför stora kvaliteer för barnen att kunna ta promenader till.

Förskolan är placerad i brynet vid tomtens västra sida som också angränsar till ett villaområde. I öster ligger ett vård- och omsorgsboende vars gård öppnar sig mot förskolans gård, vilket skapar mervärde för respektive verksamhet. Ett nord- sydligt promenadstråk löper mellan vård- och omsorgsboendet och förskolan, stråket förstärks genom anläggande av sittplatser och grönska där äldre och barn har möjlighet att mötas.

Förskolan angörs från Lillsjö badväg. Förskolans parkering med personalparkering, hämta- lämna-platser och cykelparkering anordnas på förskoletomten i en säker och trygg miljö. Träd planteras vid parkering för att skapa en mjuk övergång från skogsbryn till parkmiljö.

Förskolebyggnaden är låg och knyter i skala och uttryck an till den närbelägna villabebyggelsen. Förskolan ger intrycket av att vara en gruppering hus: en by. En tydligt artikulerad huvudentré i direkt anslutning till administrationen bildar början på den ”ryggrad”, som avdelningsflyglarna ansluter till. Här är verksamhetens gemensamma kärna med delade funktioner och hög grad av rumslig flexibilitet.

 

Avdelningarna är grupperade två och två kring en gemensam, mindre entré med kapprum och tillhörande funktioner. Flyglarna avslutas med en väderskyddad nisch som ger möjlighet till uteverksamhet även när vädret tryter.

Materialval

Materialvalen förstärker det rekreativa och gröna temat med en byggnad som blir en del av natur och växtlighet: Trärena fasader som åldras naturligt och grånar med tiden smälter väl in i skogsbrynet och trädstammarna. Genom nischer i avvikande kulör markeras fönster och entréer samtidigt som byggnaden ges en lekfull identitet.

Den stående panelen i järnvitriolbehandling knyter i materialitet och uttryck an till det planerade äldreboendet. Tak i sedum ger både ekologiska mervärden samtidigt som det bildar ett vackert motiv för de boende på de övre våningarna i vård- och omsorgsboendet.

Susanne Ramel,
Partner, arkitekt, SAR/MSA
Marge Arkitekter.