file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende, hyresrätter och kommersiella lokaler Altplatsen, Frölunda

Odalen Fastigheter har under 2019 ingått avtal om att förvärva mark i Göteborg i Frölunda. Projektet ingår inom ramen för Göteborgs storsatsning Bostad2021. Detaljplanen som antogs sommaren 2019 överklagades dock av grannar i närområdet men har nu vunnit laga kraft.

Tidigare ägare planerade tillsammans med staden 450 studentlägenheter. För området är det nu tänkt att uppföras ett äldreboende om 100 platser, 102 hyresrätter samt kommersiella lokaler i bottenvåningen. Behovet av äldreboendeplatser i Göteborg är stort de kommande åren. Göteborgs stad har arbetat aktivt och på ett bra sätt löst sina behov fram till 2025 under förutsättning att allt som planeras byggs. Tanken är att färdigställa boendet till 2023 för att det ska finnas tillgängligt för att möta såväl det demografiska behovet som behovet av renoveringar i stadens äldre bestånd.

Projektet planeras starta under mars månad 2020 med att riva den gamla befintliga Althallen. Det arbetet förväntas ta cirka 3-4 månader och därefter kommer nybyggnationen att påbörjas.

Med tanke på att projektet ingår i Bostad2021 har Odalen förberett bygglovshandlingar, rivningslov och utförandet så långt det är möjligt för att snarast kunna erbjuda nya bostäder och lokaler vid Altplatsen. Med tanke på att detaljplanen vann laga kraft under februari 2020 är ett färdigställande till dec 2021 inte möjlig men alla inblandande ska göra allt för att med högsta kvalitet leverera på kortaste möjliga tid.

För mer information om projektets status, se odalenfastigheter.se/altplatsen

  • Omfattning: 100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter och kommersiella lokaler 2000 kvm
  • Ansvarig arkitekt: Tyréns
  • Status: Rivning förväntas starta under Q2-Q3 2020

Arkitektens ord

Fler bostäder, ett äldreboende och en dynamisk mötesplats med handel blir ny fond till Altplatsens torg.

De nya byggnadernas gestaltning och volym relaterar till den kringliggande bebyggelsen men ger samtidigt ett nytt uttryck. Områdets befintliga byggnader består av relativt robusta punkthus och lamellhus med stora öppna gårdar för aktivitet och rekreation. De nya byggnaderna gestaltas med gedigna och beständiga material såsom tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär.

Ett syfte med den nya bebyggelsen är att skapa en större överblickbarhet mellan Gitarrgatan och torget samt att bidra positivt till ökad rörelse och trygghet. Det ger också mer trivsel till de boende och en ny modern mötesplats med stort serviceutbud. Bostadshus och äldreboende placeras integrerade i en sockelvåning med handel, café och annan service. Sockelvåningen är något indragen och underordnad för att framhäva bostadshusets entré mot Altplatsen samt ge äldreboendets husvolym en koppling till gatulivet. Både från Altplatsens torg samt från angränsande Gitarrgatan känns denna våning välkomnande med sin vackra träklädda fasad. Den skapar öppenhet och transparens med stora fönsterpartier som bjuder in till aktivitet och gemenskap. Trä är ett naturligt material med mycket liv och det ger också en ombonad känsla, fasaden väderbehandlas och åldras med tiden till en silvrig färg.

För privat utomhus- och trädgårdsvistelse skapas upphöjda gröna bostadsgårdar ovanpå sockelvåningen. Det blir en lugn miljö för rekreation och socialt umgänge med fina utblickar över omgivningar och torgliv.

Äldreboendets fasad får ett varierat uttryck där det handslagna röda teglet muras i stora schacklikande väggpartier ”rutor” med relief och väggpartier med släta ”rutor”. Den långa fasaden bryts upp i mitten av en vitgrå puts som delar in byggnaden i mindre volymer. Balkongräcken, plåtdetaljer och fönsterkarmar utförs i en gyllene kopparliknade kulör för att förstärka teglets varmröda färg. Äldreboendets gemensamma delar har från stora fönsterpartier och inglasade balkonger maximalt ljusinsläpp och fina utblickar mot trädgård och torgets aktiva liv.

Punkthuset gestaltas med samma färgskala som äldreboendet och de båda byggnaderna samspelar fint med varandra. Handslaget rött tegel med vitt fogbruk, gyllene koppardetaljer och vitgrå puts. Teglet sveper runt hörnen för att möta den vitgrå putsen med kopparfärgade balkongräcken som kontrasterar fint mot de vita gavelfasaderna.

Lotta Lindh
Avdelningschef/Arkitekt,
Tyréns