file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Affärsidé

Odalen Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsutvecklingsbolag med en affärsidé att i tidiga skeden driva planprocesser och utveckla projekt främst inom segmentet äldreboende men även i förekommande fall bostäder och andra samhällsfastigheter, inom ramen för respektive projekt. Vi arbetar i nära dialog med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners för att tillsammans skapa en boendemiljö och byggnader av högsta kvalitet. Våra objekt skall vara belägna i attraktiva områden, med hög tillgänglighet för personal och anhöriga samt innehålla kvaliteter som bidrar positivt till de boendes vardag.

Vision

Vår vision är att vara en av de bästa fastighetsutvecklarna där kvalitet och långsiktighet alltid kommer i första hand. Vår ambition är att våra hyresgäster, dvs. operatörer av varje enskilt äldreboende, skall dela vår vision om kvalitet och tillhandahålla vård och omsorg på samma nivå.
Genom engagemang, kvalitet och lyhördhet och med mål att skapa mervärden bygger vi starka och långsiktiga relationer med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners.

VD:n har ordet

Våra värderingar, vår kompetens och erfarenhet utgör grunden i vårt arbete att åstadkomma ett kvalitativt boende för de äldre. Genom samarbete med marknadens ledande aktörer skapar vi rätt förutsättningar för en långsiktig förvaltning.

På en marknad som också går mer och mer mot ett fritt val tror vi på att konsekvent bygga med kvalitet och se projektet i en större kontext än endast byggnaden. Vi tror att helhetsintrycket för såväl besökare, anhöriga och framförallt de boende är oerhört viktigt. Helheten för oss omfattar betydligt mer än att endast uppföra en byggnad i vilken operatören kan bedriva sin verksamhet. För att skapa en varm och positiv känsla i och i anslutning till våra fastigheter krävs, förutom en estetisk tilltalande byggnad, även en väl genomtänkt planering för omgivning med mark, vegetation, belysning, infartsgator/torg och park för att harmonisera med omkringliggande bebyggelse för att skapa platser att vistas på. Att bedriva vård är givetvis primärt intresse men behöver inte stå i konflikt med allt annat.

Vi förvärvar råmark/byggrätter och är helst med i tidiga skeden och är en aktiv part i framtagande av detaljplaner. Tillsammans med kommuner och privata vårdoperatörer skräddarsyr vi ett helhetskoncept, utifrån platsen och omgivningens förutsättningar, som är anpassade för de specifika verksamheterna.

Odalens äldreboenden är långt bort från institutionsliknande korridorer och opersonliga miljöer. Materialval återspeglar vår inställning till effektiv, hållbar samt långsiktig förvaltning och kvalitet där vi vill skapa en varm och hemtrevlig känsla för de boende.

Med en platt organisation är vi personliga och en enkel part att samarbeta med. Vi är lyhörda och tillsammans med våra samarbetspartners försöker vi alltid för alla enskilda projekt hitta den bästa långsiktiga lösningen. Det innebär att vi i vissa projekt fortsatt kommer vara förvaltare medan för andra projekt kommer vi efter dialog med hyresgästen finna en lämplig långsiktig förvaltare. Det viktigaste för oss är att hela projektet genomsyras av kvalitet och att vår hyresgäst och de boende kan, i den mån det går, erbjudas och garanteras den bästa förvaltningen sett över hela kontraktstiden.

Alex Mabäcker Johansson

Styrelsen

Alex Mabäcker,
f. 1986, VD och styrelseledamot

Civilingenjör Lantmäteri, fastighetsekonomi och juridik 2008, Lunds Tekniska Högskola. Alex besitter en bred kunskap inom fastighetsutveckling och kommunala planprocesser. Styrelseledamot Ricano AB. Styrelseledamot Amfori AB. Styrelseledamot Amfi Fastigheter AB. Ägare av Mabäcker & Co AB samt ägare av konsultbolag Mabäcker Group AB. Uppdrag/anställningar innan Alex startade konsultbolaget, Sigtuna kommun och Kilenkrysset AB.

Thomas Kjessler,
f. 1962, Styrelseordförande

Jur.kand. 1987, Lunds Universitet. Thomas har lång erfarenhet från fastighetsbranschen där han innehar ett antal styrelseuppdrag. Fd. styrelseordf. i Högkullen Omsorgsfastigheter AB (publ.), noterat på OMX Nasdaq First Nort, AB Högkullen avyttrades till SBB Norden AB , First North , januari 2017. Styrelseledamot i Kvalitena AB (publ.). Delägare i Förvaltnings AB Tullklippan. Thomas innehar även ett antal externa styrelseuppdrag inom andra branscher.

Claes Nordström,
f. 1956, Styrelseledamot

Civ.ek 1978 , Göteborgs Universitet. Claes har lång erfarenhet från fastighetsbranschen där han drivit egen verksamhet sedan 1988. Har sedan 2005 varit med och utvecklat AB Högkullen ( publ ) där han tillika varit huvudägare. AB Högkullen avyttrades till SBB Norden AB , First North , januari 2017. Claes är även ägare och styrelseordförande i Basildon Investment AB.